21 กรกฎาคม 2024

ติดต่อเรา | Contact Us

เวปไซค์ไนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน ต้องการเป็นเพจข่าวสารคริสเตียน ที่เป็นชุมชนแบ่งปันพระพร และแนวคิดสร้างสรรค์บนหลักความเชื่อในพระเยซูคริสต์

หากท่านมีความต้องการ นำเสนอ เผยแพร่กิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์งานของท่าน โปรดส่งภาพและเนื้อหา หรือแจ้งลิงค์ มาที่ .. admin@grace4serv.com | grace4serv@gmail.com

ข้อความที่ส่งมาประกอบด้วย (1) หัวข้อข่าว (2) รายละเอียดข่าว (3) ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย (4) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นำเสนอ (5) และหรือลิงค์ข่าวที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องไม่ทำให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ เกิดความเสียหาย ยกเว้นบรรณาธิการได้พิจารณาเป็นกรณีไป หากเป็นลักษณะร้องทุกข์ (ซึ่งอาจมีผลทางกฏหมาย)

ผู้จัดการเพจ | Web Master
ชุ ม ช น ค น มี พ ร ะ พ ร
ประวิทย์ จุลรังสี
084 218 3146
admin@grace4serv.com
grace4serv@gmail.com